หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
181
  ผศ. กนกพจน์ อารีกุล
 อาจารย์
2014-10-17 [16:29]
โทรศัพท์ 
ไมาสามารถโทร เข้า-ออกได้ ยกหูขึ้น มีไฟเข้า แต่ไม่มีเสียงสัญญาณ
 
182
  รศ. มนตรี มาลีวงศ์
 อาจารย์
2014-10-16 [15:13]
งานอาคารและสถานที่ 
จัดโต๊ะให้ รปภ. นั้งบริเวณเคมี ชีวเคมี
 
183
  รศ. มนตรี มาลีวงศ์
 อาจารย์
2014-10-16 [15:11]
ไฟฟ้า 
ติดไฟทางเดินหน้าอาคารทวี บริเวณรถยนต์คณะ บริเวณข้างตึก smc
 
184
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-10-16 [14:53]
โทรศัพท์ 
เบอร์ภายในที่มีปัญหา 1409,1419,1417,1418
 
185
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-10-16 [12:09]
ไฟฟ้า 
ขั้ยปลั๊กไฟที่ต่อกับหลอดนีออนยาวหัก ไม่สามารถนำหลอดนีออนยาวต่อกับขั้วปลั๊กได้ ห้อง ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย ชั้น 4 ห้อง 4410
 
186
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-10-15 [14:47]
โทรศัพท์ 
ห้อง 207 ห้องพักนิสิตป.ตรี โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้โทรหาผู้รับสายปลายทางได้ยินเสียงของผู้โทรต้นทาง แต่ทางผู้โทรหาไม่ได้ยินเสียสายปลายทาง
 
187
  นาย อรุณ สุดสาคร
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2014-10-15 [10:31]
ไฟฟ้า 
ไฟกลางเสีย 2 หลอด ชั้น 9 ไฟเสีย 1 หลอด ชั้น 10 (ห้องเก็บของ)
 
188
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-10-14 [13:53]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ 2042 ห้อง 7310/1 ไม่มีสัญญาณ
 
189
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-10-13 [15:33]
ไฟฟ้า 
hood ดูดอากาศ ไฟไม่เข้ามาที่ตู้ และ ไฟห้องน้ำชายชั้น 1 ด้านหน้าตึก หลอดไฟไม่ติดทุกดวง เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ก็ไม่ติด
 
190
  นาย ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
 อาจารย์
2014-10-09 [17:28]
ปะปา 
ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงชั้น 9 อาคารทวี ญาณสุคนธ์เสีย น้ำไหลไม่หยุดต้องปิดวาวล์น้ำ งดใช้ ท่อน้ำทิ้งตัน ทำให้น้ำไม่ระบายออกไป,น้ำขัง ประตูห้องน้ำกระจกแตก ทำเรื่องขอใช้บริการงานช่างแล้วรายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้บริการงานช่างที่แนบ
 
191
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-10-09 [16:37]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดินไนท์ไลท์ชั้น 2 และชั้น 3 เสียไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้มาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
 
192
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-10-09 [16:32]
ไฟฟ้า 
แอร์ในเรือนพิพิธภัณฑ์ไม่สมารถใช้งานได้ ต้องการให้ช่างมาตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไร
 
193
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-10-09 [16:27]
ไฟฟ้า 
1. ไฟฟ้าหน้าเรือนพิธิภัณฑ์ 2 จุดเสียไม่สามารถใช้งานได้ ด้านโรงเรียนคหกรรมศาสตร์ 2.Wifi ในเรือนพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ 2 สัปดาห์
 
194
  ผศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ
 อาจารย์
2014-09-25 [13:44]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดินหน้าอาคารชีวเคมีดับ 2 ดวง บริเวณทางเดินมาเนสเซอรี่ภาคพฤกษศาสตร์
 
195
  รศ.ดร. วราภรณ์ พาราสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-09-25 [13:41]
งานอาคารและสถานที่ 
โถปัสสาวะห้องน้ำชาย ชั้น 6 อาคารทวี ญาณสุคนธ์เสีย กดน้ำไม่ได้
 
196
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-09-24 [10:16]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 1421 โทรได้ 9 วินาที แล้วสัญญาณถูกตัด!!!!
 
197
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2014-09-23 [16:03]
ปะปา 
ห้องน้ำหญิง ชั้น 9 ตึกทวีฯ (อาคารวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) เหลือใช้ได้เพียง 2 ห้องครับ ห้องอื่นๆ ชักโครกเสีย รบกวนช่างมาช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
 
198
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2014-09-19 [10:36]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดิน (Ning light) ไม่ติด 1 ดวง หน้าห้องเรียน ห้อง 121 ช่วยเปลี่ยนให้ด้วยครับ
 
199
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-09-17 [09:49]
ไฟฟ้า 
โทรติดต่อสัญญาณเสียงสายไม่ว่างตลอด ไม่สามารถติดต่อใช้บริการได้
 
200
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2014-09-17 [09:40]
โทรศัพท์ 
โทรหาอาการสายไม่ว่าตลอด ไม่สามารถติดต่อได้ ห้องเตรียม Lab ชั้น 9
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th