หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
241
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2014-06-17 [11:01]
โทรศัพท์ 
เดินสายโทรศัพท์ใหม่
 
242
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-06-16 [17:07]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1411 ไม่มีสัญญาณ
 
243
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-06-13 [17:25]
โทรศัพท์ 
ขอช่างมาติดตั้งสายโทรศัพทืและสาย lan ในห้อง 4302 ชั้น 3 ด้วยค่ะ
 
244
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-06-13 [17:02]
โทรศัพท์ 
เบอร์ภายใน 1416 ไม่มีสัญญานครับ
 
245
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2014-06-09 [10:36]
โทรศัพท์ 
รบกวนช่วยย้ายเบอร์โทร 4217 จากห้องธุรการ มายังห้อง mg4521 ครับ (กำลังปรับปรุงภาควิชา จึงต้องย้ายห้องธุรการเป็นการชั่วคราว 120 วัน)
 
246
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-06-06 [16:43]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายในเสียทั้งภาควิชาฯ
 
247
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-06-04 [15:47]
อื่นๆ 
ขอช่ายมาเดินสาย lan (internet)เพิ่มเติมภายในห้อง 4341 ชั้น 3 ห้อง ดร. เยาวภา
 
248
  นางสาว รัชดาทิพย์ ปูรณโชติ
 เจ้าหน้าที่
2014-06-04 [13:45]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ หมายเลข 1502 ไม่สามารถ โทรเข้า-ออก ได้ค่ะ (ไม่มีสัญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก)
 
249
  นางสาว ณัฐสมน เพชรแสง
 อาจารย์
2014-06-03 [15:29]
ไฟฟ้า 
ติดตั้งเบรกเกอร์ 380 V 20 แอมป์ สำหรับตู้ดูดควัน ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารทวีญาณสุคนธ์
 
250
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-05-29 [17:40]
ไฟฟ้า 
สวิทซ์สำหรับเครื่อง autoclave ตัวในติดฝาผนังห้อง 4121 ไม่มีไฟเข้า (ในห้อง 4110) และขอติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าสำหรับตู้แช่แข็ง -80 C - มดมาทำรับที่สวิทซ์ (เบรกเกอร์)ทำให้เปิดแล้วเหมือนไฟช๊อต ไฟไม่ติด ที่ชั้น 3 ห้อง 4308
 
251
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-05-29 [17:40]
ไฟฟ้า 
สวิทซ์สำหรับเครื่อง autoclave ตัวในติดฝาผนังห้อง 4121 ไม่มีไฟเข้า (ในห้อง 4110) และขอติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าสำหรับตู้แช่แข็ง -80 C - มดมาทำรับที่สวิทซ์ (เบรกเกอร์)ทำให้เปิดแล้วเหมือนไฟช๊อต ไฟไม่ติด ที่ชั้น 3 ห้อง 4308
 
252
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-05-29 [15:48]
โทรศัพท์ 
โทรศัพภายในเบอร์ 1416 และ 1417 ไม่มีสัญญาณ
 
253
  นาง พุทธชาติ ตรีภาส
 เจ้าหน้าที่
2014-05-28 [14:36]
โทรศัพท์ 
ย้ายจุดโทรศัพท์เบอร์3727
 
254
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-05-27 [11:25]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟใช้การไม่ได้หลายจุด ห้อง 4401 ชั้น 4 ค่ะ (ดร. พัชราภรณ์)
 
255
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-05-27 [10:53]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟหลายปลั๊กใช้การไม่ได้ ใช้ได้แค่เพียงบางปลั๊ก ขอช่างมาซ่อมด่วนค่ะ ห้อง 4401 ชั้น 4 (ดร. พัชรภรณ์)
 
256
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-05-22 [17:34]
โทรศัพท์ 
เบอร์โทรศัพท์ 1411 มีปัญหา ไม่มา่สารถโทรเข้าและโทรออกได้
 
257
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-05-19 [15:53]
โทรศัพท์ 
1423 ไม่มีสัญญาณ
 
258
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2014-05-14 [15:27]
โทรศัพท์ 
โทร หมายเลข 4215 ไม่มีสัญญาณ
 
259
  นางสาว ศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์
 เจ้าหน้าที่
2014-05-14 [12:59]
โทรศัพท์ 
ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า โทรออกไม่ได้ค่ะ
 
260
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-05-08 [11:18]
โทรศัพท์ 
สายว่าง แต่ปลายสายไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th