หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
261
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-05-08 [11:17]
โทรศัพท์ 
ขึ้นสายไม่ว่างตลอด ทั้ง 1422,1423
 
262
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2014-05-07 [11:11]
computer 
คอมพิวเตอร์ Window เสีย2เครื่อง ห้อง 107
 
263
  นาง อารียา จันทรขันตี
 เจ้าหน้าที่
2014-05-06 [10:28]
โทรศัพท์ 
ขอความกรุณาช่วยเพิ่มโทรศัพท์สายนอกในห้องสำนักงานธุรการภาควิชาฯ เบอร์ของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ เบอร์ 02-942-8761
 
264
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2014-04-30 [13:56]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ผศ ดร.ชัชชวาล หมายเลข 4211 ใช้ไม่ได้
 
265
  ดร. กฤษณ์ วันอินทร์
 อาจารย์
2014-04-30 [11:42]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ครับ
 
266
  นาย Kanokpoj Areekul
 อาจารย์
2014-04-28 [12:26]
โทรศัพท์ 
มีไฟเข้า แต่ไม่มีสัญญาณโทร เพิ่งใช้ได้ไม่นาน เสียอีกละ
 
267
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-04-23 [15:15]
ปะปา 
ท่ออ่างน้ำริมหน้าต่าง ห้อง 7308 ต่อน้ำตัน
 
268
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2014-04-23 [14:00]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าผิดปกติ ไม่เข้าห้อง mg4606
 
269
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-04-21 [16:08]
โทรศัพท์ 
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ห้อง 7308/2 และ ห้อง7212 (ห้อง อ.ประชุมพร) ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า โทรออกไม่ได้
 
270
  นางสาว วรางคณา คำสันเทียะ
 เจ้าหน้าที่
2014-04-02 [16:16]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัณญาณ
 
271
  นางสาว จาริณี เกียงเอีย
 เจ้าหน้าที่
2014-04-02 [16:14]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัณญาณ
 
272
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-04-02 [11:25]
โทรศัพท์ 
สายโทรศัพท์ ชั้น 3 ห้อง 4311 ห้อง รศ.ดร. อรุณวรรรณ สายเชื่อมระหว่างเครื่องกับตัวหลัก แต่ตัวเครื่องเอาไปเสียบกับเครื่องใช้ได้ค่ะ
 
273
  นาย ปัญญา คงสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่
2014-03-26 [16:36]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
 
274
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-03-20 [09:25]
ปะปา 
อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิงชั้น 2 มีน้ำหยด
 
275
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-03-17 [10:29]
ไฟฟ้า 
เต้าเสียบไฟในห้องปฎิบัติการ ชั้น 1 ใช้การไม่ได้ ขอช่างมาซ่อมด้วย่ค่ะ
 
276
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2014-03-13 [09:52]
โทรศัพท์ 
ขอเพิ่มโทรศัพท์ห้อง 118(ห้องพักอาจารย์)ภาควิชารังสีประยุกต์ฯ
 
277
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2014-03-06 [11:36]
ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศห้อง 419 ไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มีไฟฟ้า เนื่องจากมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อาจทำให้เกิดความเสียหายจำเป็นต้องใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำ
 
278
  อาจารย์ กรรณิการ์ ดวงมาลย์
 อาจารย์
2014-03-06 [11:06]
ไฟฟ้า 
ไฟส่องสว่างทางเดินกลางคืน ชั้น 3 และ 4 ไม่สว่าง ชั้น 3 2 ดวง ชั้น 4 3 ดวง และ เต้าเสียบไฟในห้องปฎิบัติการ ชั้น 1 ไหม้ ใช้การไม่ได้ ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
279
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2014-03-05 [09:18]
โทรศัพท์ 
แจ้งซ่อม เบอร์โทรศัทพ์ 2046 ห้อง 7416 อาการไม่มีสัญญาณ ขอย้ายเบอร์โทรศัพท์ 2008 จากห้อง 7312/2 ไปห้อง 7416/1
 
280
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2014-03-03 [15:53]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ชุ้น2 ห้อง ดร. อิงอร ,รศ.ร.อ. ชัยวัฒน์ ไม่มีสัญญาณ โทรออกไม่ได้ หมายเลข 4040, 4000, 4026, 4029, 4032 ใช้การไม่ได้ ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th