หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
301
  นางสาว รวมสุข สุขมาก
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
2013-11-25 [11:13]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1100 เวลามีผู้โทรติดต่อเข้ามาจะไม่มีเสียงสัญญาณดังให้ได้ยินให้ทราบค่ะ
 
302
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-21 [10:14]
ไฟฟ้า 
รางไฟแตกหัก ชั้น 2 ห้อว 4205
 
303
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-19 [12:44]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเดินปลั๊กสายไฟ ชั้น 1 และชั้น 2 ห้อง 4207 ด้วยค่ะ
 
304
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-19 [10:59]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเดินปลั๊กสายไฟ ชั้น 1 และชั้น 2 ห้อง 4207ด้วยค่ะ
 
305
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-11-19 [10:28]
โทรศัพท์ 
โทรศัพย์เบอร์ 1214 หอ้ง 114ภาควิชารังสีประยุกต์ฯ โทรไม่ได้ไม่มีสัญญาณครับ
 
306
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-11-19 [10:06]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภาควิชาฯ ที่โทรออกเบอร์ภายในมหาวิทยาลัย(ตัด 8) ใช้งานไม่ได้
 
307
  นาย พีระ แสงกระจ่าง
 เจ้าหน้าที่
2013-11-18 [13:12]
ไฟฟ้า 
เนื่องจากทางภาควิชาได้กั้นห้องแลปกลางบริเวณชั้น 4 จึงอยากขอปั๊กไฟฟ้าเพิ่มจำนวน 4 จุดครับ
 
308
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-15 [13:35]
โทรศัพท์ 
แจ้งซ่อมโทรศัพท์ 2008, 2009,2010,2030, 2040
 
309
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-15 [10:46]
โทรศัพท์ 
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้ ดร.พิชามญชุ์
 
310
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2013-11-12 [17:41]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ เบอร์ 5247 และ 5248 ใช้การไม่ได้ครับ ติดตั้งที่ชั้น 9 อาคารทวีฯ บริเวณทางเดินกลาง และในห้องเตรียมแลป 5247 ไม่ได้ยินเสียงพูดของผู้โทรเข้าครับ 5248 เครื่องไม่มีสัญญานใดๆ รบกวนมาซ่อมแซมด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
311
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-12 [09:25]
ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ห้อง 4211 ชั้น 2 เสียค่ะ
 
312
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-12 [08:59]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ห้อง 4211 ชั้น 2 ไม่มีสัญญาณ ขอช่างมาซ่อมด้วยค่ะ
 
313
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2013-11-11 [10:00]
ไฟฟ้า 
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งปลั๊กไฟห้อง 107/1เพิ่มอีก 1 จุดครับ
 
314
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-07 [11:21]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
 
315
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-11-06 [14:44]
โทรศัพท์ 
เปลี่ยนแปลงเบอร์ภายในตึก SC 45 ปี ชั้น 9 ห้องธุรการภาควิชาสถิติ
 
316
  ดร. จันทิกา ชูโชติรส
 อาจารย์
2013-11-06 [10:38]
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการงานวิจัย 1004 อาคารทวี ชั้น 10 เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ไม่เย็นค่ะ
 
317
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-11-05 [14:13]
network 
ขอให้มาเดินสาย LAN ในห้อง Lab ชั้น 1 ด้วยค่ะ
 
318
  ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
 อาจารย์
2013-10-30 [14:51]
โทรศัพท์ 
โทรไม่ได้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับ
 
319
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-25 [17:05]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟในห้องปฎิบัติการ ชั้น 2 ห้อง 4211 เสีย ค่ะ
 
320
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-10-25 [14:44]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดินชั้น 2 หลอดเสีย จำนวน 4 หลอด ย้ายสวิทซ์ไฟฟ้าเปิดปิดไฟทางเดินเข้ามาอยู่ด้านใน ชั้น 2 หน้าห้อง 4210 ด้วยค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th