หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
381
  นางสาว รัชดาทิพย์ ปูรณโชติ
 งานพัสดุ
2013-08-01 [16:46]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเสียงดังขั้นมาโดยไม่ใช้เสียงสายเข้า
 
382
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-31 [11:40]
ไฟฟ้า 
ไฟทางเดินชั้น 3 ไม่ติด ขอช่างมาซ่อมค่ะ
 
383
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-31 [10:12]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาซ่อมไฟทางเดินชั้น 3 ตึกจุลชีว ไม่ติด
 
384
  นางสาว นิชานันนท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-29 [15:43]
ไฟฟ้า 
ห้อง 7205 ปลั๊กไฟ ไม่มีกระแสไฟฟ้า
 
385
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-07-17 [15:27]
โทรศัพท์ 
เบอร์ภายใน 4520 ห้อง อ.จีราพร ชั้น 4 และ 4527 ห้องประชุมสมศรี ชั้น 5 ใช้งานไม่ได้ค่ะ
 
386
  นาย รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
 งานสารบรรณ
2013-07-17 [10:57]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ 1000 และ 1032 มีเสียงกริ่งดัง เมื่อรับสายกลายเป็นสัญญาณไม่ว่าง และบางครั้งมีเสียงกริ่งเรียกแต่ไม่มีผู้รับสาย เป็นการรบกวนการทำงานเป็นอย่างมาก
 
387
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-15 [12:49]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเดินสาย internet ห้อง 4125 ไม่มีสัญญาณ ชั้น 1
 
388
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-15 [12:47]
ไฟฟ้า 
หลอดไฟห้อง 4116 ชั้น 1 เปิดไม่ติด ขอช่างมาช่วยซ่อมด้วยค่ะ
 
389
  ดร. ประดิษฐ์ แสงทอง
 อาจารย์
2013-07-12 [10:21]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์เบอร์ภายใน 4229 ไม่มีสัญญาณ
 
390
  ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์
 อาจารย์
2013-07-11 [10:14]
ไฟฟ้า 
พัดลมดูดอากาศห้อง 7213 ไม่ทำงาน
 
391
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-10 [17:03]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ชั้น 2 หมายเลข 4032 ไม่มีสัญญาณ โทรออกไม่ได้ค่ะ
 
392
  นางสาว เชาวลี สำรายสุข
 เจ้าหน้าที่
2013-07-09 [16:35]
ไฟฟ้า 
ประตูชั้น 2 แม่เหล็กด้านล่างชำรุดใกล้จะหลุดเกรงว่าต่อไปจะไม่สามารถใช้งานได้
 
393
  นาย ภาสกร ปนานนท์
 อาจารย์
2013-07-08 [17:01]
ไฟฟ้า 
ติดตั้งหลอดไฟและตรวจสอบระบบไฟฟ้า ชั้น 8 อาคารทวี (ติดตั้งหลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 801 803 805)
 
394
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-05 [11:07]
ไฟฟ้า 
ที่เสียบปลั๊กไฟฟ้าช๊อต ห้อง ผศ.ดร. สาวิตร ห้อง 4417 ชั้น 4 ขอช่างมาซ่อมด้วย
 
395
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-05 [10:53]
ไฟฟ้า 
ที่เสียบปลั๊กไฟฟ้าช๊อต ห้อง 4417 ชั้น 4 ห้อง ผศ.ดร. สาวิตร ค่ะ
 
396
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2013-07-01 [16:20]
โทรศัพท์ 
เบอร์ FAX 02-942-8384 ของภาควิชาสถิติใช้งานไม่ได้ค่ะ ไม่มีสัญญาณ รบกวนช่างมาซ่อมให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
397
  นาย เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2013-07-01 [11:50]
โทรศัพท์ 
ย้ายเบอร์โทรศัพท์ จากห้อง 317 เบอร์ 3253 มาที่ทางเชื่อม ชั้น 3 ด่วน ค่ะ
 
398
  นาย กฤษณชัย บุสสา
 เจ้าหน้าที่
2013-07-01 [10:55]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ ชั้น 3 ห้องทางเดินริมบันไดห้องอาจารย์วิกรม
 
399
  นางสาว นิชานันท์ เดชสิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-01 [10:37]
โทรศัพท์ 
หมายเลข 2005 ไม่มีสัญญาณ
 
400
  นางสาว นิชานันท์ เดชศิริ
 เจ้าหน้าที่
2013-07-01 [10:27]
ไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟที่ชั้น 2 ไม่ทำงานเนื่องจาก overload เพราะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th