หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
41
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2016-10-21 [13:46]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1301 ใช้งานไม่ได้โทรเข้า - ออก ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
 
42
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2016-10-07 [10:22]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์หมายเลข 1328 ห้อง306/4 ห้องพัก ผศ.ดร.ณัฎฐา เสียไม่มีสัญญาณเสียง โทรเข้าออกไม่ได้ ติดต่องานทั้งภายในและภายนอกไม่ได้
 
43
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2016-10-04 [14:35]
โทรศัพท์ 
เบอร์ 1411 ไม่มีสัญญาณ
 
44
  นาง จันทร์ทิพย์
 เจ้าหน้าที่
2016-08-30 [11:11]
ไฟฟ้า 
สวิทช์ไฟด้านหน้าใช้ปิด-เปิดไฟทางเดินชั้น 2 ชำรุดเปิด-ปิดไม่ได้ค่ะ
 
45
  ผศ.ดร. วรรณา มาลาพันธุ์
 อาจารย์
2016-08-24 [10:23]
โทรศัพท์ 
ขอย้ายเบอร์โทรศัพท์ 4017 จากห้อง 4406 ชั้น4 มาห้อง 4311 ชั้น 3
 
46
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2016-08-24 [10:18]
network 
ตรวจสอบ สายlan ห้องพักอาจารย์ ชั้น5และชั้น6
 
47
  นางสาว ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์
 อาจารย์
2016-08-23 [16:22]
network 
สัญญาณ wifi ขาดหายบ่อย
 
48
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2016-08-23 [15:52]
โทรศัพท์ 
เดินสายโทรศัพท์ เบอร์ 3287 เพิ่มอีก 1 สาย เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงานใหม่
 
49
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-08-23 [11:09]
network 
สัญญา Wi-Fi ขาดหาย ห้อง ดร. ปริศนา ตึก SMC ชั้น 3 ห้อง 309 ค่ะ
 
50
  นาย วาสิษฐ์ จันทร์มีชัย
 เจ้าหน้าที่
2016-08-11 [09:58]
งานอาคารและสถานที่ 
ลูกบิดประตูด้านหน้าตึก SMC ชั้น 3 หมุนไม่ไปซึ่งล็อคได้แต่ด้านนอก แต่ด้านใน ล็อคไม่ได้ เพราะประตูเป็นแบบเก่าต้องไข กุญแจ ทั้งสองด้านครับ
 
51
  นาย วาสิษฐ์ จันทร์มีชัย
 เจ้าหน้าที่
2016-08-09 [12:07]
งานอาคารและสถานที่ 
ประตูทางเข้าด้านหน้า ตึก SMC ตัวลูกบิดล็อคหัก ตรงที่เวลาจะล็อคประตู ต้องหมุนเพื่อล็อคครับ จึงไม่สามารถปิดประตูได้
 
52
  นางสาว เชาวลี สำราญสุข
 เจ้าหน้าที่
2016-08-08 [17:10]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้อง 306/1 เบอร์ภายใน 1325 ใช้งานไม่ได้มา 3 สัปดาห์ โทรเข้า-ออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาณเสียง
 
53
  นาย พงศ์เทพ ประจงทัศน์
 อาจารย์
2016-08-08 [10:05]
ไฟฟ้า 
ติดปลั๊กไปเพิ่ง 1 จุด
 
54
  นาย สุรียา ณ หนองคาย
 อาจารย์
2016-08-08 [10:04]
ไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้าห้องสมุดไฟไม่ติด หลอดไฟทั้ง2แถวไฟไม่ติด
 
55
  นาย นพพล เลิศวัฒนาสกุล
 อาจารย์
2016-08-08 [10:00]
ไฟฟ้า 
เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า(เต้ารับ) สำหรับเสียบตู้แช่เย็นจำนวน 20 เครื่อง
 
56
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-07-01 [12:16]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ใช้การไม่ได้เลยค่ะ
 
57
  นาย นิรันดร์ ศศะนาวิน
 ศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์
2016-06-30 [16:42]
ไฟฟ้า 
เปลี่ยนหลอด 40 w ห้องน้ำชาย 1 ชุด
 
58
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-06-08 [15:59]
ปะปา 
น้ำชั้น 3 ตึก SMC ไม่ไหล ขอช่างซ่อมด้วนค่ะ
 
59
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2016-06-08 [12:25]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ห้อง ดร.พัชราภรณ์ เบอร์4008 ไม่มีสัญญาณ ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น3 และไฟห้องน้ำหญิงท้ายตึกชั้น1 ภาคจุลชีววิทยา
 
60
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2016-06-08 [12:23]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์สายใน ใช้โทรติดต่อกับสำนักงานเลขาไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th