หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
541
  ผศ. สุลักษม์ ตาฬวัฒน์
 อาจารย์
2012-07-05 [14:11]
network 
เดินสาย Lan ใหม่ เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน ภายในห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ชั้นลอย ห้องสมุดคณะฯ
 
542
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-07-05 [09:37]
computer 
เวลาในระบบแจ้งซ่อมเร็วไปประมาณ 1 ชั่วโมงครับ
 
543
  นาย อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
 อาจารย์
2012-07-05 [09:33]
งานอาคารและสถานที่ 
ต้นไม้ล้มพาดหลังคาอาคารปฎิบัติการภาควิชาพันธุศาสตร์ หน้าตึกชีวเคมี ฝ่ายอาคารและสถานที่โดยคุณสุวิทย์ มาจัดการตัดต้นไม้ และขนย้ายให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ขอบคุณมากครับ
 
544
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-07-04 [10:24]
โทรศัพท์ 
หมายเลข 1416 ไม่มีเสียงสัญญาณ หมายเลข 1423 มีเสียงสัญญานรบกวนไม่สามารถฟังรู้เรื่อง หมายเลข 1408 รับแล้วไม่ได้ยินเสียงพูดจากปลายทาง
 
545
  นางสาว ทัชชกร นทีธารทอง
 เจ้าหน้าที่
2012-07-03 [16:43]
ไฟฟ้า 
สวิตช์ไฟค้างกดไม่ลง 1 ตัว ที่ห้อง 507
 
546
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-07-03 [12:12]
โทรศัพท์ 
1.โทรศัพท์หัวหน้าภาควิชา มีเสียงสัญญานรบกวนจนคุยไม่รู้เรื่อง 2.ห้องวิจัยไม่มีสัญญานโทรศัพท์
 
547
  นางสาว วิภา วรศาสตร์
 เจ้าหน้าที่
2012-06-28 [10:19]
โทรศัพท์ 
เวลายกหูฟังจะโทร.ออกไม่มีเสียงสัญญาณใดๆ เลย โทร.เข้าก็ไม่ได้
 
548
  นาง อมรรัตน์ เอียดทองใส
 เจ้าหน้าที่
2012-06-27 [15:39]
ไฟฟ้า 
ต้องการให้เดินสายไฟให้ใหม่ ในห้อง4207 เพื่อติดตั้งเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อจุลทรีย์
 
549
  นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์
 อาจารย์
2012-06-26 [16:25]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาศาสต์หมายเลข 3002 และ 3003 ไม่มีสัญญาณ
 
550
  นางสาว นวรัตน์ สามารถ
 ศูนย์สารสนเทศและบริการ
2012-06-26 [14:00]
โทรศัพท์ 
ขอเปลื่ยนเครืองโทรศัพท์ เนื่องจากขณะที่โทรศัพท์อยู่จะมีเสียงซ่า (ดังมาก) ทำให้รบกวนการสนทนาทั้ง 2 ทาง
 
551
  ผศ. สุลักษม์ ตาฬวัฒน์
 อาจารย์
2012-06-26 [13:55]
ไฟฟ้า 
แยกปลั๊กไฟเปิด-ปิด ของห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตกับชั้นลอย ห้องสมุดคณะ เนื่องจากปลั๊กไฟอยู่นอกห้องรองคณบดีฯ ทำให้มีคนปิดไฟผิดบ่อย จึงขอให้แยกปลั๊กไฟเข้ามาไว้ภายในห้องรองคณบดีฯ เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อไป
เรียบร้อย 4 กรกฎาคม 55 
552
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-06-25 [17:22]
network 
เครื่องพี่ไวพจน์ เล่น Internet ไม่ได้
 
553
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-06-25 [17:18]
ไฟฟ้า 
ประตู keycard ห้องบัณฑิต ด้านใน ไม่สามารถเปิดออกมาได้ อาการเดิมที่เคยเป็น เคยเปลี่ยนสวิตซ์กดไปแล้ว แต่อาการเดิมกลับมาอีก
เรียบร้อย 
554
  นางสาว ตินรัสม์ แขวงผุด
 เจ้าหน้าที่
2012-06-22 [12:31]
โทรศัพท์ 
 
555
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-06-22 [10:33]
โทรศัพท์ 
เดินสายติดตั้งโทรศัพท์เบอร์ใหม่ที่ห้องพักอาจารย์ ห้อง 123 เนื่องจากมีอาจารย์ใหม่เพิ่ม 1 ท่าน
 
556
  นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์
 เจ้าหน้าที่
2012-06-21 [15:27]
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ภายใบหมายเลข 3000 บางครั้งโทรออกไม่ได้ และมีเสียงรบกวน
 
557
  นาย ทศพล อธิมงคล
 เจ้าหน้าที่
2012-06-20 [10:48]
โทรศัพท์ 
ห้องหน่วยวิจัยไม่มีสัญญาน ห้องหัวหน้าภาควิชาสัญญานติดติดดับดับและเหมือนมีคลื่นแทรก
 
558
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-06-18 [17:07]
ไฟฟ้า 
เดินสายโทรศัพท์ และสาย LAN ที่ห้อง 4314 ชั้น 4
 
559
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-06-18 [17:02]
ไฟฟ้า 
เดินสายโทรศัพท็ และสาย LAN
 
560
  นาย เจริญ โฆษิตธิติมา
 เจ้าหน้าที่
2012-06-13 [11:52]
network 
ซ่อมระบบ สาย LAN ห้องบรรยาย LAB SCL 905 SCL 907 SCL 908 SCL 910 และ SCL 912
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th