หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อม

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
621
  นาง ประจบ สาตรประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่
2012-02-01 [10:11]
ไฟฟ้า 
ขอช่างมาเดินสายไฟขนาด 15 แอมแปร์ ที่ชั้น 1 และมาซ่อมโทรศัพท์ ห้อง 4211 ไม่มีสัญญาณ ชั้น 2 ค่ะ
เรียบร้อย 
622
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-01-31 [10:28]
ไฟฟ้า 
ต้องการติดต้ังชุดกระตุก ปิด-เปิดหลอดไฟ 9จุด มีห้องธุรการ109 3จุด และห้อง123อีก 6จุด ติดต้ังไฟที่ห้อง Image plate เพิ่มอีกหนึ่งจุด
 
623
  นาย sdjfn sdf
 อาจารย์
2012-01-27 [13:18]
ไฟฟ้า 
ไม่รู้
ขอความกรุณาแจ้งความต้องการที่จะรับการบริการจากศูนย์บริการฯ ใหม่ด้วยคะ เพราะไม่สามารถเปิดข้อมูลการขอรับบริการได้ Please send your requests again. Thank you, Service Center  
624
  นาย เจริญ ทิวโคกสูง
 เจ้าหน้าที่
2012-01-26 [10:02]
ไฟฟ้า 
สาย Lan สำหรับ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสอน ในห้องเรียนปฏิบัติการ SCL 908 ใช้ไม่ได้ ช่างสามารถมาซ่อมให้ได้ ตั่งแต่เวลา 8.00น ถึง 20.00 น แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเพราะ มีแล็บสอน จะได้ทำการย้ายให้เรียนในเวลาช่างจะมาซ่อม
 
625
  นาง สุนันทา รัตนาโภ
 อาจารย์
2012-01-25 [11:33]
โทรศัพท์ 
ไม่มีสัญญาณ
เรียบร้อย วันที่ 30 มกราคม 55 
626
  นาง สุนันทา รัตนาโภ
 อาจารย์
2012-01-25 [11:32]
โทรศัพท์ 
 
627
  นาย เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-01-24 [23:17]
network 
ห้อง 104 : ย้ายตำแหน่งสาย Lan 2 จุด, ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณ 1 จุด ห้องหัวหน้าภาค : เพิ่มตำแหน่งสาย Lan 1 จุด
เรียบร้อย 
628
  นางสาว เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-01-24 [23:03]
โทรศัพท์ 
ย้ายตำแหน่งของโทรศัพท์ห้องหัวหน้าภาควิชา 1 จุด และย้ายจากห้องหัวหน้าภาคออกมาห้องธุรการ 1 จุด
เรียบร้อย 
629
  นางสาว เบญญภา พึ่งโพธิ์
 เจ้าหน้าที่
2012-01-24 [22:56]
ไฟฟ้า 
ยกเลิกและย้ายตำแหน่งปลั๊กไฟในห้อง 104
ยกเลิก  
630
  นาง ศรัณย์ธร ยิ้มศรี
 เจ้าหน้าที่
2012-01-24 [15:40]
network 
สายแลนขาด
 
631
  นาง ศรัณย์ธร ยิ้มศรี
 เจ้าหน้าที่
2012-01-23 [16:42]
โทรศัพท์ 
สายโทรศัพท์ขาด เครื่องแฟ็กส์ ใช้งานไม่ได้ที่ห้องธุรการ ภาควิชาฯ
เรียบร้อย วันที่ 24 มกราคม 2555 
632
  นาย วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-01-23 [09:35]
ไฟฟ้า 
Safety Breaker แอร์เสีย อะไหล่ซื้อมาแล้ว และไฟทางเดินไม่ติด 2ดวง ไฟห้องน้ำหญิงไม่ติด 1ควง
เรียบร้อย วันที่ 23 มกราคม 2555 
633
  นาย ่วิญญู อันอาน
 เจ้าหน้าที่
2012-01-23 [09:27]
ไฟฟ้า 
Safety Breakerหัองธุรการ เสียชื้ออะไหล่มาแล้ว และ ไฟทางเดินไม่ติด2ดวง
เรียบร้อย วันที่ 23 มกราคม 2555 
634
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-01-20 [11:18]
ปะปา 
น้ำในห้องน้ำหญิงชั้น 4 (ภาควิชาสถิติ) ไหลลงไปห้องน้ำชั้น 3 (ภาควิชาคณิตศาสตร์) เป็นจำนวนมาก
 
635
  นาย สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
 ศูนย์เครื่องมือ
2012-01-20 [08:40]
งานอาคารและสถานที่ 
เดินสายไฟห้องเครื่องมือ 104 ตึก 25ปี ชั้น 1
 
636
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-01-19 [15:46]
ปะปา 
มีน้ำไหลจากห้องน้ำชั้น 4 ลงห้องน้ำชั้น 3 เป็นจำนวนมาก
 
637
  นาย เจริญ ทิวโคกสูง
 เจ้าหน้าที่
2012-01-17 [11:37]
ไฟฟ้า 
1.ต่อสายไฟฟ้า เครื่องประตูเปิดปิดอัตโนมัติ ชั้น9 ประตูกลางทางเดิน 2. อินเตอร์เน็ต สำหรับห้องเรียน scl 908 ใช้ไม่ได้ สาเหตุเกิดจากการเสียบพร็อทผิดในห้อง สายแลนชั้น9 ในห้องมิเตอร์ไฟ
เรียบร้อย วันที่ 19 มกราคม 2555 
638
  นางสาว รัชนี ลิ่มศร
 เจ้าหน้าที่
2012-01-13 [15:48]
ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าหน้ากระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียน 505 ไม่ติดค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
639
  นางสาว ภิตินันท์ รอดเกิด
 งานพัสดุ
2012-01-13 [10:42]
โทรศัพท์ 
ไม่มีเสียง
เรียบร้อย วันที่ 1 มกราคม 2555 
640
  อาจารย์ เรณู เพ็ญธนานันต์
 อาจารย์
2012-01-12 [15:11]
ปะปา 
ชักโครกห้องน้ำอาจารย์หญิงชั้น4 ตึกSCL เสีย ช่วยมาซ่อมหน่อยค่ะ
เรียบร้อยแล้ว 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   
ศูนยย์บริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science Service Center
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
ติดต่อสอบถาม : 1035,1039,1040
Webmaster : Mr.Terapong Mungpang,E-mail : fscitpm@ku.ac.th